prawo zamówień publicznych

prawo cywilne

prawo kontraktów

prawo gospodarcze

prawo papierów wartościowych i publicznego obrotu

prawo wżasności intelektualnej i przemysłowej

prawo pracy

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo wykroczeń

prawo rodzinne

prawo administracyjne

Obszary praktyki

Usługi Kancelarii polegają, m.in. na:

  • tworzeniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczych
  • bieżącej i doraźnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych
  • obsłudze projektów inwestycyjnych, transakcji i umów w sektorze prywatnym i państwowym, w tym doradztwo, opiniowanie, analiza i przygotowywanie umów, zarządzeń oraz wewnętrznych aktów prawnych
  • sporządzaniu i kierowaniu pozwów, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażem
  • windykacji należności
  • pełnej obsłudze w zakresie zamówień publicznych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności: przygotowywanie i konsultacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, reprezentowanie w postępowaniu protestacyjnym, odwoławczym, skargowym oraz występowanie z wnioskami do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • doradztwie w zakresie partnerstwa publiczno-prawnego
  • pełnej reprezentacji, we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych, w szczególności: zastępstwo adwokackie oraz koordynacja prac ekspertów i biegłych działających na zlecenie Kancelarii
  • udziale w negocjacjach handlowych
  • prowadzeniu postępowań mediacyjnych, przygotowaniu projektów ugód pozasądowych