prawo zamówień publicznych

prawo cywilne

prawo kontraktów

prawo gospodarcze

prawo papierów wartościowych i publicznego obrotu

prawo wżasności intelektualnej i przemysłowej

prawo pracy

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo wykroczeń

prawo rodzinne

prawo administracyjne

prawo zamówień publicznych

Dział zamówień publicznych zapewnia pełną obsługę prawną Wykonawcom i Zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności:

  • przygotowujemy oraz konsultujemy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • doradzamy oraz reprezentujemy w postępowaniu protestacyjnym i odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • występujemy z wnioskami do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • kierujemy skargi do sądu powszechnego od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
  • prowadzimy szkolenia dla Wykonawców i Zamawiających z zakresu prawa zamówień publicznych

Podejmujemy aktualne tematy i problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w praktyce. Analizujemy opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Sśdu Najwyższego.

Praktyka i doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych są miarą naszych sukcesów.

Pracami w zakresie działu zamówień publicznych oraz szkoleniami kieruje Ewa Marcjoniak, adwokat i były członek Krajowej Izby Odwoławczej.